ANASAYFA
KURUMSAL
ÜRÜNLERİMİZ
FOTO GALERİ
REFERANSLAR
E-KATALOG
HABERLER
İLETİŞİM

 


Ürünlerimiz


Merkez Ofis ve Fabrika

Parseller Mah. Telli Sk. No:4/2 Aşağı
Dudullu - Ümraniye / İSTANBUL
Tel : +90 (216) 614 09 54
Fax : +90 (216) 614 09 55
E-mail : info@ketsaritim.net

Hızlı Menü

HABERLER

167 Numaralı Yeraltı Suları Hakkında Kanun hakkında nasıl bilgi sahibi olabilirim?

YERALTI SULARI HAKKINDA KANUN

 

Kanun Numarası            : 167

Kabul Tarihi              : 16/12/1960

Yayımlandığı R. Gazete    : Tarih : 23/12/1960  Sayı: 10688

Yayımlandığı Düstur       : Tertip: 4    Cilt: 1   Sayfa: 814

 

 

Bu Kanun ile ilgili tüzük için, "Tüzükler Külliyatı"nın kanunlara göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.

 

Yeraltı sularının mülkiyeti:

Madde 1 - Yeraltı suları umumi sular meyanında olup Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır.Bu suların her türlü araştırılması,kullanılması,korunması ve tescili bu kanun hükümlerine tabidir.

 

Terimler:

Madde 2 - Bu kanunda yeraltı suyu ile ilgili olarak kullanılan terimler aşağıdaki manaları ifade eder:

 

Yeraltı suyu:

Yeraltındaki durgun veya hareket halinde olan bütün sulardır.

Yer altı suyu deposu:

Bünyesinde yeraltı suyu bulunan tabakalardır ki, bu tabakaların her hangi bir noktasından su çekildiğinde, bütün su kütlesine tesir edilmiş olur.

 

Kimse:

Resmi, yarı resmi veya hususi hüviyeti haiz hakiki ve hükmi şahıslar.

 

Komşu :

Bitişik arazi sahibi veya aynı bölgede bulunan ve halin icaplarına göre bitişik arazi sahibi gibi aynı yeraltı suyu imkanlarından faydalanması lazım gelen kimse.

 

Müracaat sahibi:

Arama, kullanma veya ıslah ve tadil belgesi isteyen kimse.

 

Belge sahibi:

Arama, kullanma veya ıslah ve tadil belgesi almış olan kimse.

 

Faydalı kullanış:

Yeraltı suyunun içmede, temizlikte, belediye hizmetlerinde, hayvan sulamada, zirai sulamada,maden ve sanayide, sportif vesair tesislerde kullanılması.

 

Faydalı ihtiyaç:

Yeraltı suyunu kullanacak kimsenin faydalı kullanışları için muhtaç olduğu  su miktarı.

 

Emniyetli verim haddi:

Yeraltı suyu deposu verimine zarar vermeden devamlı olarak alınabilecek su  miktarı.

Araştırma kuyusu:

Yeraltı suyu hakkında bilgi edinmek üzere açılan kuyular.

İşletme kuyusu:

İstifadeye arz olunan kuyular.

 

Yeraltı suyu işletme  sahalarının tesbit ve ilanı:

Madde 3 - (Değişik: 4/7/1988-KHK-336/1 md.; Aynen Kabul: 7/2/1990-3612/37

md.)

Sınırları ve yapısal özellikleri belirlendikçe yeraltısuyu sahaları,Devlet  Su İşleri Genel Müdürlüğünün teklifi üzerine,ilgili bakanlıkça "Yeraltısuyu İşletme Alanları" kabul ve ilan edilir.

 

İlan edilmiş yeraltı suyu işletme sahaları içinde kuyu açılması:

 

Madde 4 - Yeraltı suyu işletme sahaları içinde 8 inci madde hükmüne göre belge alınarak açılması gereken kuyuların adedi, yerleri, derinlikleri ve diğer vasıflariyle çekilecek su miktarı Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü tarafından tayin ve tesbit edilir.

 

Yeraltı suyu işletme sahalarında 8 inci madde şümülüne giren her türlü yeraltı suyu tesisleri, Bayındırlık Bakanlığınca tanzim edilecek teknik talimatname hükümlerine göre meydana getirilir.

 

Kuyu açan kimse, bulunan suyun ancak kendi faydalı ihtiyaçlarına yetecek miktarını kullanmaya yetkilidir.

 

Faydalı ihtiyaç miktarı,tahsis edilecek maksada göre ilgili bakanlıkların mütalaası alınmak suretiyle, Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü tarafından tayin ve tesbit edilir.

 

İlan edilmiş yeraltı suyu işletme sahaları dışında yeraltı suyu aranması ve kullanılması:

 

Madde 5 - İlan edilmiş yeraltı suyu işletme sahaları dışında her arazi sahibi; arazisinde yeraltı suyu aramak, suyu bulduktan sonra, bunun kendi faydalı ihtiyaçlarına yetecek miktarını kullanmak hakkına maliktir. Ancak bu işler 8 inci maddenin şümülüne girdiği takdirde belge alınması mecburidir. Faydalı ihtiyaç miktarı dördüncü madde hükümlerine göre tayin olunur.

 

Komşu hakkı:

Madde 6 - Arazisinde faydalı ihtiyaçları için yeter miktarda su bulunmıyan veya bu suyu elde etmesi fahiş masrafı icabettiren bir kimsenin, komşu arazideki yeraltı suyundan istifade şartları 20 nci maddede sözü geçen tüzükte belirtilir.

 

Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğünün yetkileri:

Madde 7 - Yeraltı suyu etüd ve araştırmaları için Devlet Su İşleri, herhangi bir yerde kuyular açmak veya açtırmak hakkına maliktir. Bu kuyular için istimlak yapılmaz. 

Araştırma kuyularından işletme kuyusu haline ifrağ edilenlerle, doğrudan doğruya işletme kuyusu olarak açılan kuyular için, kuyu yeri ile geliş gidişe lüzumlu arazi Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü tarafından istimlak olunur.İstimlak bedeli,kuyunun maliyet hesabına ithal edilir.İşletme kuyularının intifa hakkı Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü tarafından hakiki veya hükmi şahıslara devredilebilir veya kiralanabilir.Devir veya kira bedeli Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü tarafından takdir olunur. Kuyunun intifa hakkının devrinde veya kiralanmasında arazi sahibine tercih

hakkı tanınır.

 

Belge alınması ve bilgi verilmesi mecburiyeti:

Madde 8 - Aşağıdaki (a) ve (b) fıkralarında beyan edilen kazıların yapılması veya kuyuların açılması için Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğünden belge alınması mecburidir:

a) (Değişik: 4/7/1988-KHK-336/1 md.; Aynen Kabul: 7/2/1990-3612/38 md.)

Su temini maksadıyla, kesitleri ne olursa olsun, tabii zemin üstünden itibaren derinliği Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından tesbit ve ilgili bakanlığın onayından sonra ilan olunan haddi aşan her türlü çukur,sondaj ve kuyular (el ile açılan kuyular hariç),

b) Su temini maksadiyle, boyları ve kesitleri ne olursa olsun, ufki veya meyilli her türlü galeriler ve tüneller. Bu kazıların yapılması ve kuyuların açılması su temini maksadını gütmemesi halinde, bunlar hakkında belge aranmamakla beraber,Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğünün talebi üzerine bilgi verilmesi mecburidir.

 

Arama belgesi:

Madde 9 - Yeraltı suyu aranmasında belge almayı icabettiren işler için bir sene süreli arama belgesi verilir.Bu süre içinde,arama bitirilmezse; belge sahibinin,sürenin son ayı içinde müracaat etmesi şartiyle belge bir sene için temdit

edilir.Bu süre zarfında da arama bitirilemezse; belge hükümsüz sayılır ve iş sahibi yeniden belge alır.

 

Kullanma belgesi:

Madde 10 - Arama belgesine dayanarak arazisinde yeraltı suyu bulunan kimse, bu suyu kullanabilir. Ancak, bir ay içinde Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğüne müracaat ederek kullanma belgesi alır.

 

Islah ve tadil belgesi:

Madde 11 - Kullanma belgesini haiz bir kimse arazisindeki kuyuların veya yeraltı suyu menbalarının verimini artırmak veya başka bir maksadı sağlamak gibi mülahazalarla bunlar üzerinde kendiliğinden her hangi bir müdahalede bulunamaz veya kuyuların kullanma şeklini değiştiremez.Ancak,Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğünden "ıslah ve tadil belgesi" almak suretiyle,böyle bir ameliyeye girişebilir.

 

Belgelerin ücret, resim ve harctan muafiyeti:

Madde 12 - Dokuzuncu, onuncu ve on birinci maddelerde sözü geçen belgelerhiçbir ücrete, damga resmine, harca ve sair rüsuma tabi değildir.

 

Belge için müracaat:

Madde 13 - Arama, kullanma veya ıslah ve tadil belgesi almak isteyen kimse, doğrudan, doğruya, bulunduğu yerdeki Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü teşkilatına, Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü teşkilatı yoksa, en yakın mülkiye amiri vasıtasiyle,Devlet Su İşleri teşkilatına müracaatla belge talebinde bulunur. Müracaat sahibine, bir ay zarfında,belge verilmek veya reddedilmek suretiyle cevap verilir. Aynı zamanda yapılan müracaatlarda su taleplerinin emniyetli verim haddine yaklaşması:

 

Madde 14 - Su taleplerinin yeraltı suyu deposunun emniyetli verim haddine yaklaşması halinde, belge için yapılmış bir müracaattan sonra, bir hafta zarfında, aynı yeraltı su deposundan istifade etmek üzere,yapılacak başka müracaatlar, ilgili Bakanlıkların temsilcilerinden müteşekkil bir heyet marifetiyle incelenerek taliplerden hangilerine kullanma belgesi verileceği karara bağlanır.

 

Tescil:

Madde 15 - Bu kanun hükümlerine göre verilen bütün belgeler, Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü tarafından bir sicile kaydedilir.

 

Şartların tesbiti ve kontrolü:

Madde 16 - Arama, kullanma, ıslah ve tadil ameliyelerinin şartları ve kuyuların açılmasında fen elemanlarına tanınacak hak ve salahiyetlerle mesuliyetleri ve bu hususların kontrolü 20 nci maddede sözü geçen tüzükte belirtilir.

 

Proje ve fenni mesuliyet:

Madde 17 - Bu kanun hükümlerine göre yeniden yapılacak veya tadil ve ıslah edilecek her türlü yeraltı suyu tesislerinin etüd, proje ve aplikasyonları, yetkili elemanlarca yapılan tasdikli bir proje ve mesuliyete istinat eder. Satıh alüvyunları içerisinde açılan ve derinliği 8 inci madde gereğince ilan edilen haddi aşmayan kuyular bu hüküm dışındadır.

 

Ceza hükümleri:

Madde 18 - Bu kanundaki vecibeleri yerine getirmeyenler bu hareketlerinden dolayı, diğer kanunlara göre, daha ağır bir ceza ile cezalandırılmadıkları takdirde, bu madde hükmüne göre cezalandırılırlar.

a) Belge almadan sekizinci maddedeki işleri yapanlar ile kasten yanlış bilgi verenler 500 liradan 3000 liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar.Ceza alınmakla beraber, kuyunun açılıp işletilmesinde Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğünce bir mahzur görülmezse, sahibine gerekli belge verilir. Aksi halde, kuyu kapatılır ve masrafı kuyuyu açtırandan alınır.Tekerrürü halinde, ceza iki misli olur ve o kimseye belge verilmez, kuyu kapatılır ve masrafı kuyuyu açtırandan alınır.

b) Onuncu ve on birinci madde hükümlerine aykırı hareket edenlerle arama, kullanma, ıslah ve tadil faaliyetleri sırasında konulan şartlara riayet etmiyenler, müracaat formlarında istenen bilgileri vermiyenler,sekizinci maddenin son

fıkrasındaki mecburiyete riayet etmiyenler 500 liradan 1500 liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar. Tekerrürü halinde, cezalar iki misli olur, belge verilmez veya verilmiş ise geri alınır. Kuyu kapatılır ve masrafı kuyuyu

açtırandan alınır.

c) Bu kanunla ilgili davalara sulh mahkemelerinde bakılır.

 

İstisnalar:

Madde 19 - 6309 sayılı kanun hükümleri gereğince maden telakki edilen sularla 927,4268 ve 6977 sayılı kanunların hükümlerine tabi bulunan içmiye ve yıkanmaya mahsus şifalı maden suları, bu kanun hükümlerinden istisna edilmiştir.

Ancak, sekizinci maddenin son fıkrası hükmü mahfuzdur. (1)

-----------------------

(1)  Bu maddede geçen 4268 sayılı Kanun 3/3/1954 tarih ve 6309 sayılı Kanunun 158 inci maddesi ile 2 nci maddesi hükmü hariç tutularak yürürlükten kaldırılmış olup, mezkür 2 nci madde de 10/6/1926 tarih ve 927 sayılı Kanuna

Ek 5 inci madde olarak eklenmiştir.

  

Önce açılmış kuyular:

 

Geçici Madde 1- (167 sayılı Kanunun kendi numarasız geçici maddesi olup teselsül için numaralandırılmıştır.)

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce açılmış olup da, zirai sulama ile maden işletmelerinde ve sanayide kullanılan ve 8 inci maddenin şümulüne giren yeraltı suyu kuyuları için, bunların sahipleri, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, 2 sene içinde kuyunun bulunduğu yerin bağlı bulunduğu Devlet Su İşleri teşkilatına müracaat ederek, hususi formları doldurup vermekle mükelleftir.Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü; bu formları inceliyerek kuyuların kullanma şartlarını tayin ve sahiplerine, müracaat tarihinden itibaren 1 ay içinde kullanma belgesi verir.

İşbu geçici madde gereğince müddeti içinde belge almayanlar 500 liradan 1500 liraya kadar para cezası ile cezalandırılır.

 

Tüzük hazırlanması:

Madde 20 - Bu kanunun tatbikatı ile ilgili hususlar için Bayındırlık,Tarım, Sanayi,İmar ve İskan Bakanlıklarınca müştereken bir tüzük hazırlanır.

 

Madde 21 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Madde 22 - Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

 

3336-1

 

167 SAY1LI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

Kanun                                                                                    Yürürlüğe

No.               Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler                  giriş tarihi

----------------- ---------------------------------------------- --------------

KHK/336                           ---                            5/8/1988

 

 

KANUNLAR,ŞUBAT 1990 (Ek-5)

 

KURUMSAL

Şirket Profili Sertifikalarimiz Firma Sicil ve Mali Bilgiler

ÜRÜNLERİMİZ

Reverse Osmosis Sistemi Ultrafiltrasyon Sistemleri Kum Filtre Sistemleri Aktif Karbon Sistemleri Yumuşatma Sistemleri Demir ve Mangan Giderimi Ozon Sistemleri Endüstriyel Su Arıtma Sistemleri Ultraviyole Dezenfeksiyon Sistemleri Membran Filtresi Torba Filtre Hepa Filtre Paslanmaz Filtre Kapları Statik Mikser Venturi Hidrofor ve Pompa Çeşitleri Arıtma Sistemi Otomasyonu Su Şartlandırma Kimyasalları Arıtma Sarf Malzemeleri Ev Tipi Su Arıtma Cihazları Saf Su ve Ultra Saf Su Temini
Abem Kimya Ak Yapı Bilfen Biltur Binbaşı Bitas Bosal Mimaysan A.Ş. Büro Model Golf Oxy Kumsu Naturel Niğde Gazozu Öz Yapı İş Ortaklığı Pinhan Safir Ambalaj Hops Sapro Saray Aluminium Saray Kaynak Suyu Sinpaş Sisma Taşkesti Doğal Mineralli Su Universal Hastaneler Grubu Taşdelen  
------------------- 167 Numaralı Yeraltı Suları Hakkında Kanun hakkında nasıl bilgi sahibi olabilirim? - ketsaritim.netANASAYFA
KURUMSAL
ÜRÜNLERİMİZ
FOTO GALERİ
REFERANSLAR
E-KATALOG
HABERLER
İLETİŞİM

 


Ürünlerimiz


Merkez Ofis ve Fabrika

Parseller Mah. Telli Sk. No:4/2 Aşağı
Dudullu - Ümraniye / İSTANBUL
Tel : +90 (216) 614 09 54
Fax : +90 (216) 614 09 55
E-mail : info@ketsaritim.net

Hızlı Menü

HABERLER

167 Numaralı Yeraltı Suları Hakkında Kanun hakkında nasıl bilgi sahibi olabilirim?

YERALTI SULARI HAKKINDA KANUN

 

Kanun Numarası            : 167

Kabul Tarihi              : 16/12/1960

Yayımlandığı R. Gazete    : Tarih : 23/12/1960  Sayı: 10688

Yayımlandığı Düstur       : Tertip: 4    Cilt: 1   Sayfa: 814

 

 

Bu Kanun ile ilgili tüzük için, "Tüzükler Külliyatı"nın kanunlara göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.

 

Yeraltı sularının mülkiyeti:

Madde 1 - Yeraltı suları umumi sular meyanında olup Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır.Bu suların her türlü araştırılması,kullanılması,korunması ve tescili bu kanun hükümlerine tabidir.

 

Terimler:

Madde 2 - Bu kanunda yeraltı suyu ile ilgili olarak kullanılan terimler aşağıdaki manaları ifade eder:

 

Yeraltı suyu:

Yeraltındaki durgun veya hareket halinde olan bütün sulardır.

Yer altı suyu deposu:

Bünyesinde yeraltı suyu bulunan tabakalardır ki, bu tabakaların her hangi bir noktasından su çekildiğinde, bütün su kütlesine tesir edilmiş olur.

 

Kimse:

Resmi, yarı resmi veya hususi hüviyeti haiz hakiki ve hükmi şahıslar.

 

Komşu :

Bitişik arazi sahibi veya aynı bölgede bulunan ve halin icaplarına göre bitişik arazi sahibi gibi aynı yeraltı suyu imkanlarından faydalanması lazım gelen kimse.

 

Müracaat sahibi:

Arama, kullanma veya ıslah ve tadil belgesi isteyen kimse.

 

Belge sahibi:

Arama, kullanma veya ıslah ve tadil belgesi almış olan kimse.

 

Faydalı kullanış:

Yeraltı suyunun içmede, temizlikte, belediye hizmetlerinde, hayvan sulamada, zirai sulamada,maden ve sanayide, sportif vesair tesislerde kullanılması.

 

Faydalı ihtiyaç:

Yeraltı suyunu kullanacak kimsenin faydalı kullanışları için muhtaç olduğu  su miktarı.

 

Emniyetli verim haddi:

Yeraltı suyu deposu verimine zarar vermeden devamlı olarak alınabilecek su  miktarı.

Araştırma kuyusu:

Yeraltı suyu hakkında bilgi edinmek üzere açılan kuyular.

İşletme kuyusu:

İstifadeye arz olunan kuyular.

 

Yeraltı suyu işletme  sahalarının tesbit ve ilanı:

Madde 3 - (Değişik: 4/7/1988-KHK-336/1 md.; Aynen Kabul: 7/2/1990-3612/37

md.)

Sınırları ve yapısal özellikleri belirlendikçe yeraltısuyu sahaları,Devlet  Su İşleri Genel Müdürlüğünün teklifi üzerine,ilgili bakanlıkça "Yeraltısuyu İşletme Alanları" kabul ve ilan edilir.

 

İlan edilmiş yeraltı suyu işletme sahaları içinde kuyu açılması:

 

Madde 4 - Yeraltı suyu işletme sahaları içinde 8 inci madde hükmüne göre belge alınarak açılması gereken kuyuların adedi, yerleri, derinlikleri ve diğer vasıflariyle çekilecek su miktarı Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü tarafından tayin ve tesbit edilir.

 

Yeraltı suyu işletme sahalarında 8 inci madde şümülüne giren her türlü yeraltı suyu tesisleri, Bayındırlık Bakanlığınca tanzim edilecek teknik talimatname hükümlerine göre meydana getirilir.

 

Kuyu açan kimse, bulunan suyun ancak kendi faydalı ihtiyaçlarına yetecek miktarını kullanmaya yetkilidir.

 

Faydalı ihtiyaç miktarı,tahsis edilecek maksada göre ilgili bakanlıkların mütalaası alınmak suretiyle, Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü tarafından tayin ve tesbit edilir.

 

İlan edilmiş yeraltı suyu işletme sahaları dışında yeraltı suyu aranması ve kullanılması:

 

Madde 5 - İlan edilmiş yeraltı suyu işletme sahaları dışında her arazi sahibi; arazisinde yeraltı suyu aramak, suyu bulduktan sonra, bunun kendi faydalı ihtiyaçlarına yetecek miktarını kullanmak hakkına maliktir. Ancak bu işler 8 inci maddenin şümülüne girdiği takdirde belge alınması mecburidir. Faydalı ihtiyaç miktarı dördüncü madde hükümlerine göre tayin olunur.

 

Komşu hakkı:

Madde 6 - Arazisinde faydalı ihtiyaçları için yeter miktarda su bulunmıyan veya bu suyu elde etmesi fahiş masrafı icabettiren bir kimsenin, komşu arazideki yeraltı suyundan istifade şartları 20 nci maddede sözü geçen tüzükte belirtilir.

 

Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğünün yetkileri:

Madde 7 - Yeraltı suyu etüd ve araştırmaları için Devlet Su İşleri, herhangi bir yerde kuyular açmak veya açtırmak hakkına maliktir. Bu kuyular için istimlak yapılmaz. 

Araştırma kuyularından işletme kuyusu haline ifrağ edilenlerle, doğrudan doğruya işletme kuyusu olarak açılan kuyular için, kuyu yeri ile geliş gidişe lüzumlu arazi Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü tarafından istimlak olunur.İstimlak bedeli,kuyunun maliyet hesabına ithal edilir.İşletme kuyularının intifa hakkı Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü tarafından hakiki veya hükmi şahıslara devredilebilir veya kiralanabilir.Devir veya kira bedeli Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü tarafından takdir olunur. Kuyunun intifa hakkının devrinde veya kiralanmasında arazi sahibine tercih

hakkı tanınır.

 

Belge alınması ve bilgi verilmesi mecburiyeti:

Madde 8 - Aşağıdaki (a) ve (b) fıkralarında beyan edilen kazıların yapılması veya kuyuların açılması için Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğünden belge alınması mecburidir:

a) (Değişik: 4/7/1988-KHK-336/1 md.; Aynen Kabul: 7/2/1990-3612/38 md.)

Su temini maksadıyla, kesitleri ne olursa olsun, tabii zemin üstünden itibaren derinliği Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından tesbit ve ilgili bakanlığın onayından sonra ilan olunan haddi aşan her türlü çukur,sondaj ve kuyular (el ile açılan kuyular hariç),

b) Su temini maksadiyle, boyları ve kesitleri ne olursa olsun, ufki veya meyilli her türlü galeriler ve tüneller. Bu kazıların yapılması ve kuyuların açılması su temini maksadını gütmemesi halinde, bunlar hakkında belge aranmamakla beraber,Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğünün talebi üzerine bilgi verilmesi mecburidir.

 

Arama belgesi:

Madde 9 - Yeraltı suyu aranmasında belge almayı icabettiren işler için bir sene süreli arama belgesi verilir.Bu süre içinde,arama bitirilmezse; belge sahibinin,sürenin son ayı içinde müracaat etmesi şartiyle belge bir sene için temdit

edilir.Bu süre zarfında da arama bitirilemezse; belge hükümsüz sayılır ve iş sahibi yeniden belge alır.

 

Kullanma belgesi:

Madde 10 - Arama belgesine dayanarak arazisinde yeraltı suyu bulunan kimse, bu suyu kullanabilir. Ancak, bir ay içinde Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğüne müracaat ederek kullanma belgesi alır.

 

Islah ve tadil belgesi:

Madde 11 - Kullanma belgesini haiz bir kimse arazisindeki kuyuların veya yeraltı suyu menbalarının verimini artırmak veya başka bir maksadı sağlamak gibi mülahazalarla bunlar üzerinde kendiliğinden her hangi bir müdahalede bulunamaz veya kuyuların kullanma şeklini değiştiremez.Ancak,Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğünden "ıslah ve tadil belgesi" almak suretiyle,böyle bir ameliyeye girişebilir.

 

Belgelerin ücret, resim ve harctan muafiyeti:

Madde 12 - Dokuzuncu, onuncu ve on birinci maddelerde sözü geçen belgelerhiçbir ücrete, damga resmine, harca ve sair rüsuma tabi değildir.

 

Belge için müracaat:

Madde 13 - Arama, kullanma veya ıslah ve tadil belgesi almak isteyen kimse, doğrudan, doğruya, bulunduğu yerdeki Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü teşkilatına, Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü teşkilatı yoksa, en yakın mülkiye amiri vasıtasiyle,Devlet Su İşleri teşkilatına müracaatla belge talebinde bulunur. Müracaat sahibine, bir ay zarfında,belge verilmek veya reddedilmek suretiyle cevap verilir. Aynı zamanda yapılan müracaatlarda su taleplerinin emniyetli verim haddine yaklaşması:

 

Madde 14 - Su taleplerinin yeraltı suyu deposunun emniyetli verim haddine yaklaşması halinde, belge için yapılmış bir müracaattan sonra, bir hafta zarfında, aynı yeraltı su deposundan istifade etmek üzere,yapılacak başka müracaatlar, ilgili Bakanlıkların temsilcilerinden müteşekkil bir heyet marifetiyle incelenerek taliplerden hangilerine kullanma belgesi verileceği karara bağlanır.

 

Tescil:

Madde 15 - Bu kanun hükümlerine göre verilen bütün belgeler, Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü tarafından bir sicile kaydedilir.

 

Şartların tesbiti ve kontrolü:

Madde 16 - Arama, kullanma, ıslah ve tadil ameliyelerinin şartları ve kuyuların açılmasında fen elemanlarına tanınacak hak ve salahiyetlerle mesuliyetleri ve bu hususların kontrolü 20 nci maddede sözü geçen tüzükte belirtilir.

 

Proje ve fenni mesuliyet:

Madde 17 - Bu kanun hükümlerine göre yeniden yapılacak veya tadil ve ıslah edilecek her türlü yeraltı suyu tesislerinin etüd, proje ve aplikasyonları, yetkili elemanlarca yapılan tasdikli bir proje ve mesuliyete istinat eder. Satıh alüvyunları içerisinde açılan ve derinliği 8 inci madde gereğince ilan edilen haddi aşmayan kuyular bu hüküm dışındadır.

 

Ceza hükümleri:

Madde 18 - Bu kanundaki vecibeleri yerine getirmeyenler bu hareketlerinden dolayı, diğer kanunlara göre, daha ağır bir ceza ile cezalandırılmadıkları takdirde, bu madde hükmüne göre cezalandırılırlar.

a) Belge almadan sekizinci maddedeki işleri yapanlar ile kasten yanlış bilgi verenler 500 liradan 3000 liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar.Ceza alınmakla beraber, kuyunun açılıp işletilmesinde Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğünce bir mahzur görülmezse, sahibine gerekli belge verilir. Aksi halde, kuyu kapatılır ve masrafı kuyuyu açtırandan alınır.Tekerrürü halinde, ceza iki misli olur ve o kimseye belge verilmez, kuyu kapatılır ve masrafı kuyuyu açtırandan alınır.

b) Onuncu ve on birinci madde hükümlerine aykırı hareket edenlerle arama, kullanma, ıslah ve tadil faaliyetleri sırasında konulan şartlara riayet etmiyenler, müracaat formlarında istenen bilgileri vermiyenler,sekizinci maddenin son

fıkrasındaki mecburiyete riayet etmiyenler 500 liradan 1500 liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar. Tekerrürü halinde, cezalar iki misli olur, belge verilmez veya verilmiş ise geri alınır. Kuyu kapatılır ve masrafı kuyuyu

açtırandan alınır.

c) Bu kanunla ilgili davalara sulh mahkemelerinde bakılır.

 

İstisnalar:

Madde 19 - 6309 sayılı kanun hükümleri gereğince maden telakki edilen sularla 927,4268 ve 6977 sayılı kanunların hükümlerine tabi bulunan içmiye ve yıkanmaya mahsus şifalı maden suları, bu kanun hükümlerinden istisna edilmiştir.

Ancak, sekizinci maddenin son fıkrası hükmü mahfuzdur. (1)

-----------------------

(1)  Bu maddede geçen 4268 sayılı Kanun 3/3/1954 tarih ve 6309 sayılı Kanunun 158 inci maddesi ile 2 nci maddesi hükmü hariç tutularak yürürlükten kaldırılmış olup, mezkür 2 nci madde de 10/6/1926 tarih ve 927 sayılı Kanuna

Ek 5 inci madde olarak eklenmiştir.

  

Önce açılmış kuyular:

 

Geçici Madde 1- (167 sayılı Kanunun kendi numarasız geçici maddesi olup teselsül için numaralandırılmıştır.)

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce açılmış olup da, zirai sulama ile maden işletmelerinde ve sanayide kullanılan ve 8 inci maddenin şümulüne giren yeraltı suyu kuyuları için, bunların sahipleri, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, 2 sene içinde kuyunun bulunduğu yerin bağlı bulunduğu Devlet Su İşleri teşkilatına müracaat ederek, hususi formları doldurup vermekle mükelleftir.Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü; bu formları inceliyerek kuyuların kullanma şartlarını tayin ve sahiplerine, müracaat tarihinden itibaren 1 ay içinde kullanma belgesi verir.

İşbu geçici madde gereğince müddeti içinde belge almayanlar 500 liradan 1500 liraya kadar para cezası ile cezalandırılır.

 

Tüzük hazırlanması:

Madde 20 - Bu kanunun tatbikatı ile ilgili hususlar için Bayındırlık,Tarım, Sanayi,İmar ve İskan Bakanlıklarınca müştereken bir tüzük hazırlanır.

 

Madde 21 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Madde 22 - Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

 

3336-1

 

167 SAY1LI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

Kanun                                                                                    Yürürlüğe

No.               Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler                  giriş tarihi

----------------- ---------------------------------------------- --------------

KHK/336                           ---                            5/8/1988

 

 

KANUNLAR,ŞUBAT 1990 (Ek-5)

 

KURUMSAL

Şirket Profili Sertifikalarimiz Firma Sicil ve Mali Bilgiler

ÜRÜNLERİMİZ

Reverse Osmosis Sistemi Ultrafiltrasyon Sistemleri Kum Filtre Sistemleri Aktif Karbon Sistemleri Yumuşatma Sistemleri Demir ve Mangan Giderimi Ozon Sistemleri Endüstriyel Su Arıtma Sistemleri Ultraviyole Dezenfeksiyon Sistemleri Membran Filtresi Torba Filtre Hepa Filtre Paslanmaz Filtre Kapları Statik Mikser Venturi Hidrofor ve Pompa Çeşitleri Arıtma Sistemi Otomasyonu Su Şartlandırma Kimyasalları Arıtma Sarf Malzemeleri Ev Tipi Su Arıtma Cihazları Saf Su ve Ultra Saf Su Temini
Abem Kimya Ak Yapı Bilfen Biltur Binbaşı Bitas Bosal Mimaysan A.Ş. Büro Model Golf Oxy Kumsu Naturel Niğde Gazozu Öz Yapı İş Ortaklığı Pinhan Safir Ambalaj Hops Sapro Saray Aluminium Saray Kaynak Suyu Sinpaş Sisma Taşkesti Doğal Mineralli Su Universal Hastaneler Grubu Taşdelen